BATXILLERAT INTERNACIONAL

Oak house School > BATXILLERAT INTERNACIONAL

BATXILLERAT INTERNACIONAL

Els alumnes d’Oak House que cursen Batxillerat International són enginyosos, resilients i capaços d’investigar i avaluar la informació de manera crítica. Se’ls ajuda a comprendre els punts de vista dels altres, a desenvolupar una consciència creixent del món que els envolta i les demandes de viure en una societat global. Els alumnes d’Oak House acaben la seva escolaritat com a persones curioses, segures i estan totalment preparades per aprofitar les oportunitats de vida i tenir una mentalitat internacional.

El Programa de Diploma de Batxillerat Internacional, totalment impartit en anglès, amb francès o castellà com a segona llegua, és un programa equilibrat d’educació internacional que s’imparteix en un curs de 2 anys i implica una rigorosa avaluació externa.

És un programa reconegut a nivell mundial que té com a objectiu desenvolupar joves inquisitius, coneixedors i comprensius i preparar-los per l’èxit en la universitat i en la seva carrera professional.

El Batxillerat Internacional avalua el treball dels alumnes com una evidència directa de l’assoliment i els exàmens finals del curs són avaluats per examinadors externs. Aquesta nota suposa entre el 70% i el 80% de la qualificació final. 

Estructura del programa

El Programa del Diploma IB es basa en sis matèries bàsiques, així com d’una Teoria del coneixement, un Extended Essay i el CAS (Creativitat – Acció – Servei).

TEORIA DEL CONEIXEMENT (TOK)

Aquest element central del pla d’estudis s’avalua a través d’una presentació oral i un assaig de 1600 paraules on es demana als estudiants que reflexionin sobre la naturalesa del coneixement i els seus límits. IB ofereix als estudiants 10 preguntes per triar en el seu examen, valorades externament.

El curs TOK és exigent i desafiant, ocupant 100 hores de temps dels estudiants.

EXTENDED ESSAY

Aquest assaig d’una sola disciplina, brinda als alumnes l’oportunitat d’investigar un tema d’especial interès, relacionat amb una de les sis assignatures principals del diploma. Aquest tema és proposat per l’estudiant, sota la guia d’un supervisor.

CAS (CREATIVITAT – ACCIÓ – SERVEI)

CAS és el cor del Programa del Diploma IB i requereix una dedicació total de 150 hores durant els dos anys del curs. Cada alumne ha d’escriure un diari, físic o digital, en el qual descrigui les seves accions, reflexioni sobre elles i proporcioni proves de les seves activitats. CAS permet als estudiants créixer com a individus únics i reconèixer el seu rol en relació amb els altres. Cada alumne col·labora amb un tutor i cada col·legi IB ha de proporcionar un coordinador de CAS.

ASIGNATURES

  • Language and Literature: English, Spanish
  • Language acquisition: English, French, Spanish
  • Individuals and Societies: Economics, History, Psychology, Environmental Systems & Societies
  • Sciences: Biology, Chemistry, Physics, Environmental Systems & Societies
  • Mathematics: Higher Mathematics, Standard Mathematics, Mathematics Studies
  • Arts (not obligatory): Theatre Studies

Sortides universitàries

En acabar els estudis, els alumnes d’Oak House School tenen una àmplia selecció d’opcions d’educació addicionals. Els alumnes d’Oak House són autosuficients i estan disposats a acceptar desafiaments i aprofitar al màxim les oportunitats que s’ofereixen.

Alguns alumnes trien cursar els seus estudis en el sistema universitari espanyol, mentre que altres ho fan en universitats britàniques, europees o nord-americanes. Tant el Batxillerat Internacional com els programes de Batxillerat preparen els alumnes per ingressar a universitats tant a Espanya com a la resta del món.

El nostre assessor universitari ofereix suport als alumnes quan cerquen i consideren opcions universitàries. Per a aquells que trien postular-se a universitats fora d’Espanya, s’ofereix un servei de suport d’aplicacions addicional.